گهر آنلاین

هفته نامه توسعه سیرجان 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : ابوذر حلوایی پور 

سردبیر  : زهرا رنجبر 

آدرس :خیابان خواجو کوچه خواجو 24 پلاک سوم طبقه اول